АНОНС

anons

Про коледж

Структура та адміністрація

  Одеський торговельно-економічний фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, здійснює професійну підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступенів «молодший бакалавр» та «бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для сфери фінансів та оподаткування галузі знань 07 "Управління та адміністрування".

  Становлення коледжу починається від Одеського фінансово-кредитного технікуму, заснованого наказом Народного комісара фінансів УРСР №147 від 11.01.1945р. Після декількох реорганізацій коледж було виділено як відокремлений структурний підрозділ Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ).

  Управління діяльністю коледжу здійснюється на принципах автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень.

  <strong>struktura</strong>


  Керівництво коледжу  Директор коледжу


  <strong>struktura</strong>

  Квач Ярослав Петрович

  – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат державної премії України в галузі науки та техніки. Відзначений почесними грамотами:
  - голови Одеської облдержадміністрації
  - Одеської обласної ради
  - міського голови м. Одеса
  - Київського національного торговельно-економічного університету
  - Південного наукового центру НАН України .
  Є членом редакційної колегії наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» - фахове видання з економічних та юридичних наук Київського національного торговельно-економічного університету. Є членом наукової ради Електронного наукового журналу «Економіка. Екологія. Соціум» - Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.
  У 1984 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко за спеціальністю: бухгалтерський облік та аналіз господарчої діяльності та здобув кваліфікацію економіста.
  У 2015 здобув науковий ступінь доктора економічних наук. Тема дисертації «Теоретико-методологічні та стратегічні основи регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу».
  З 2021 року призначений директором Відокремленого структурного підрозділу «Одеський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ».
  з 2022 року призначений директором Одеського торговельно-економічного фахового коледжу

  Заступник директора з навчальної роботи


  <strong>struktura</strong>

  Гура Ольга Леонідівна

  - кандидат економічних наук, доцент.
  З 2002 року пройшла шлях від викладача Одеського інституту фінансів до директора. З 2021р. працює заступником директора з навчальної роботи ВСП «Одеського торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ» .
  Нагороджена подякою Міністерства фінансів України, готує команди до участі у Міжнародних студентських бізнес-іграх, приймає активну участь у багатьох конференціях та симпозіумах, у тому числі: IV Симпозіум «Трансформація фінансових відносин в умах економічної глобалізації» у м. Харкові; ХІХ Міжнародна науково-практична конференція м. Києва; VIII Міжнародна науково-практична конференція «Наукова презентація Європи» у Польщі, м. Пшемішель,. Міжнародний форум « New economics» Краківський економічний університет, тощо.
  Основні наукові напрямки досліджень пов'язані з питаннями: обґрунтування інвестиційних рішень за допомогою статичних моделей; використання прогнозів у стратегічному плануванні на підприємстві; інноваційно-інвестиційний розвиток та привабливість підприємств паливо-енергетичної промисловості. За роки наукової діяльності опубліковано понад 80 робіт.
  Як заступник директора з навчальної роботи, займається діяльністю коледжу й несе персональну відповідальність за його розвиток, якість підготовки фахівців, проведення наукових досліджень, моральний стан і трудову дисципліну в колективі, проведення кадрової політики.

  Заступник директора з адміністративно-господарської роботи


  <strong>struktura</strong>

  Князькова Валентина Яківна

  – кандидат економічних наук, доцент за спеціальністю спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент. Основні наукові інтереси: особливості функціонування податкової системи України в умовах загострення кризових явищ; напрями її реформування як спосіб вирішення податкових колізій; податковий контроль як метод протидії ухиленням від оподаткування та інструмент формування податкової культури. За роки наукової діяльності опубліковано понад 60 робіт зі вказаних напрямів досліджень.
  Нагороджена подякою Міністерства фінансів України. Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Приймає участь в діяльності Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області. Спікер Одеської бізнес-школи «WAVE Odessa Business School».
  Заступник директора з адміністративно-господарської роботи є організатором усієї господарської роботи в коледжі, забезпечення його необхідним для нормального функціонування, забезпечення на довіреній ділянці роботи безпечних умов праці працівників та студентів під час теоретичного та виробничого навчання, безпечних умов життя в гуртожитку.

  Завідувачка відділення «Фінанси і кредит»


  <strong>struktura</strong>

  Голка Валерія Євгенівна

  - кандидат політичних наук, викладач вищої категорії
  Відділення забезпечує організацію навчального процесу в коледжі, складання та контроль дотримання розкладу занять та іспитів, контроль за якістю проведення занять та підготовки студентів.
  Проводиться науково-педагогічне керівництво організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів, аналіз поточної успішності студентів, підсумків екзаменаційних сесій. Розроблюються пропозиції, направлені на поліпшення організації навчального процесу та якості професійної підготовки.
  Проводиться значна робота щодо підвищенняякості навчання студентів, а саме обговорення результатів поточного та підсумкового контролю студентів, виконання графіку самостійної та індивідуальної роботи студентів.
  Очолює відділення Голка Валерія Євгенівна, яка має дві вищі освіти за кваліфікацією «Юрист» та «Спеціаліст з фінансів». Багато уваги приділяє науковій роботі. Основні наукові напрямки досліджень пов'язані з питаннями: становлення виборчої системи в Україні; професійне самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих навчальних закладів. Має високий професійний рівень, ініціативна, творчо ставиться до роботи. Досконало володіє ефективними формами і методами проведення занять. Забезпечує умови для засвоєння студентами освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог.

  Циклова комісія фінансово-кредитних дисциплін


  <strong>struktura</strong>

  Ротарь Олена Миколаївна

  - Голова комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
  Циклова комісія фінансово-кредитних дисциплін є випускаючою, здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем з фахових дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Бюджетна система», «Податкова система», «Страхування», «Страхові послуги», «Банківські операції», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Казначейська справа».
  Циклова комісія фінансово-кредитних дисциплін тісно співпрацює з обласним фінансовим управлінням, Департаментом фінансів міської Ради, НАСК «Оранта», ВАТ «Ощадбанк», ПАТ «Приватбанк» та іншими підприємствами і організаціями, які забезпечують необхідні умови для проходження виробничої практики.
  Викладачі циклової комісії приймають активну участь у наукових конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах Одеси і України, круглих столах та семінарах районних адміністрацій м. Одеси, податкових інспекцій. Проводиться систематична робота з підготовки навчально-методичних посібників та методичних розробок (конспекти лекцій, методичних вказівок до практичних робіт, самостійної та індивідуальної роботи тощо).
  Високий рівень підготовки студентів дозволяє їм працювати надалі фінансистами і кредиторами на провідних підприємствах. Ґрунтовні фахові знання випускники спеціальності застосовують у банківській і страховій сферах. Вони працюють касирами, менеджерами з кредитування, менеджерами карткових відділів, бухгалтерами, страховими агентами, спеціалістами із страхування і за певний період досягають значного кар’єрного росту.

  Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін


  <strong>struktura</strong>

  Малишенко Людмила Олександрівна

  - Голова комісії, кандидат політичних наук спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
  Колектив циклової комісії (далі ЦК) соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної і варіативної складових навчальних планів підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеню молодший бакалавр.
  Реалізація навчально-виховної діяльності ЦК відповідає загальним принципам організації навчально-виховного процесу і спрямована на впровадження новітніх технологій навчання та адаптацію системи підготовки фахівців до викликів сьогодення.
  Реалізацію навчально-виховного процесу забезпечують 12 викладачів, з яких: 1 професор, 3 доценти, кандидати наук, 1 кандидат наук, 7 викладачі. Всі мають відповідні кваліфікаційні категорії і постійно підвищують педагогічну майстерність, приймаючи участь в роботі науково-практичних конференцій, методичних вебінарах, проходячи навчання на курсах підвищення кваліфікації.
  ЦК соціально-гуманітарних дисциплін проводить цілеспрямовану педагогічну та науково-дослідну роботу, в якій беруть участь усі викладачі й долучаються студенти. Її результати позитивно впливають на вдосконалення навчального процесу і виховання студентів.

  Циклова комісія природничо-математичних дисциплін


  <strong>struktura</strong>

  Бахчеван Евеліна Владиславівна

  Голова комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
  Цикловою комісією ПМД викладаються наступні навчальні дисципліни:
  - загальноосвітнього циклу: математика (алгебра і початок аналізу та геометрія); інформатика; фізика і астрономія; хімія; біологія і екологія; географія,
  - освітньо-професійного циклу: вища математика; економічна інформатика; інформаційні системи і технології у фінансових установах.
  Протягом свого існування циклова комісія ПМД розвивається, змінюється, проте незмінним залишається її статус.
  Інформатизація освітнього процесу реалізується використанням комп’ютерних технологій, які входять до складу пакету Microsoft Office (Мs Word, Ms Publisher, Ms Power Point, Ms Excel, Ms Access), використанням системи «Test-W», «OPZ», «M.E.Doc», «Дебет Плюс»», «FossDoc», хмарних технологій Google, електронної пошти тощо. Під час карантину для організації дистанційного навчання викладачі використовують і продовжують вивчати можливості впровадження в освітній процес платформи дистанційного навчання і спілкування «Класна оцінка», Classtime, сайт НаУрок, Всеосвіта, YouTube, Zoom, Skype, Viber, мобільний зв'язок тощо.
  Викладачі ЦК беруть активну участь в роботі обласних методичних комісій. У 2021 році циклова комісія посіла ІІ місце в огляді-конкурсі кабінетів та лабораторій з навчальної дисципліни «Інформатика» серед закладів фахової передвищої освіти Одеської області.

Ліцензування та акредитація

Нормативна база

Публічна інформація

Вакансії

  Відповідно до статті 35 Закону України «Про фахову передвищу освіту» призначення та прийняття працівників на вакантні місця здійснюються відповідно наказу директора Коледжу за згодою колегіального органу управління закладу.

  Наявні вакансії
  На даний час вакантні посади у коледжі відсутні

  Перелік документів для оформлення:
  трудова книжка, копія паспорта, копія ідентифікаційного номеру,
  копія документів про освіту, дві фотокартки.
  Резюме і рекомендації з попередніх місць роботи - за наявності.

  З приводу додаткової інформації звертатися за телефонами:
  +380 048 793 23 31
  Надсилати резюме на ел. пошту: 0632495778@gmail.com
  Адреса Коледжу: вул. Інглезі, 6, Одеса, Україна 65070
 • Колективний договір Коледжу