Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОТЕФК

Одеський торговельно-економічний
фаховий коледж

АНОНС

anons

Онлайн - конференція


<strong>conf27112020</strong>
В Одеському фінансово-економічному коледжі Київського на-ціонального торговельно-економічного університету на базі плат-форми ZOOM 27 листопада 2020 року відбулася онлайн V міжву-зівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми неор-ганічної хімії, біохімії, комп’ютерних та біотехнологій» з навчаль-них дисциплін «Інформатика», «Хімія», «Біологія»

Роботу конференції відкрили директорка коледжу, к.е.н., доцент Ольга Гура та голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, викладач-методист Евеліна Бахчеван. Вони привітали молодих науковців і побажали натхнення та успіхів у подальших наукових дослідженнях.

В конференції приймали участь представники 5 коледжів Одеси (38 учасників – викладачі і студенти):
- Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ,
- Одеського коледжу комп’ютерних технологій,
- Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу,
- ВСП «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж ОНПУ»,
- Морехідного коледжу технічного флоту НУ «ОМА».

Робота конференції здійснювалась у чотирьох секціях: «Інфор-маційні технології в житті людини», «Вплив хімії як науки на роз-виток інформаційних технологій», «Біотехнології сучасності», «Ін-формаційні технології в екології»

На конференції обговорювались останні досягнення хімії, біо-логії, інформаційних, комп’ютерних технологій в розрізі взаємодії з навколишнім середовищем.

Матеріали V МНПК «Актуальні проблеми неорганічної хімії, біохімії, комп’ютерних та біотехнологій»

<strong>conf27112020</strong>


<strong>conf27112020</strong>