Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОТЕФК

Одеський торговельно-економічний
фаховий коледж

АНОНС

anons

Міжвузівська науково-практична конференція
«Цифрові технології в економічних дослідженнях з використанням фун-даментальних наук»


<strong>conf08122020</strong>
8 грудня 2020 року в Одеському фінансово-економічному коледжі КНТЕУ цикловою комісією природничо-математичних дисциплін була про-ведена Міжвузівська науково-практична конференція «Цифрові технології в економічних дослідженнях з використанням фундаментальних наук», з навчальних дисциплін «Математика», «Фізика». «Географія», «Біологія», «Економічна інформатика»

До роботи конференції долучилися викладачі і студенти 3-х коледжів Одеси (23 учасники): Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ, Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної академії харчових те-хнологій.
На конференції обговорювалися здобутки і результати нау-кових досліджень у галузі фундаментальних, природничих наук з використанням цифрових технологій.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Бахчеван Е.В., голова циклової комісії природничо-математичних дисцип-лін, викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Данько Т.О., викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії
Румянцева С.Г., викладач математики, спеціаліст вищої категорії
Хусаїнов І.Х., викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Солянікова О.П., викладач географії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Шрамко О.О., викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії
Левченко І.І., викладач географії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Верхоглядова Н.О., викладач фізики

ЗМІСТ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Мирошниченко Віктор,
Голова ЦК суспільно-гуманітарних дисциплін Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

2. Шрамко О.О.,
викладач, спеціаліст вищої категорії Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМА-ЛЬНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ

3. Пасєчна Аполлінарія,
Студентка 22 групи 2-го курсу Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ Науковий керівник: Румянцева С.Г.
ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, В ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

4. Бошняк Олена, Іджилова Алла,
Студентки 21 групи 2 курсу Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ Науковий керівник: Хусаїнов І.Х.
ПОХІДНА В ЕКОНОМІЦІ

5. Красняк Анастасія,
Студентка 22 групи 2-го курсу Одеський фінансово-економічного коледж КНТЕУ Науковий керівник: Румянцева С.Г.
МАТРИЦІ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

6. Терентьєва Ганна, Леган Вероніка,
студентки 2 курсу гр. 21 Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ Науковий керівник: Данько Т.О.
ЗМІНА ЦІННОСТЕЙ ТА ОРІЄ-НТИРІВ УПРАВЛІННЯ ПІДП-РИЄМСТВАМИ З ВИКОРИС-ТАННЯМ ФУНДАМЕНТАЛЬ-НИХ НАУК

7. Бошняк Олена, Іджилова Алла,
Студентка 21 групи 2 курсу Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ Науковий керівник: Бахчеван Е.В.
СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ

8. Данько Т.О., Трофименко В.,
Студентка 21 групи Одеський фінансово-економічного коледж КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМА-ЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

9. Клименко Анастасія,
Студентка 21 групи 2 курсу Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
Наукові керівники: Бахчеван Е.В.
МАТЕМАТИЧНІ ПАКЕТИ MATLAB ТА SCILAB У ЕКО-НОМІЦІ

10. Бахчеван Е.В.,
викладач, спеціаліст вищої катего-рії, викладач-методист
Іванов Роман,
Студент 21 групи 2 курсу Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕ-ЛЮВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕН-НЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛА-ДАННЯ МАТЕМАТИКИ

11. Гриценко Вікторія,
Студентка 22 групи 2-го курсу Одеський фінансово-економічного коледж КНТЕУ
Науковий керівник: Румянцева С.Г.
ЦИФРОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

12. Кришталевич Марія,
Студентка 13 групи 1 курсу Одеський-економічний коледж КНТУ
Науковий керівник: Верхоглядова Н.О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗАСТО-СУВАННЯ ФІЗИКИ В ЕКО-НОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

13. Полякова Маргарита,
Студентка 2 курсу Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу
Науковий керівник: Кожедубова Л.П
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС І ЙОГО СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ

14. Красняк Анастасія,
Студентка 22 групи 2-го курсу Одеський фінансово- економіч-ного коледж КНТЕУ
Науковий керівник: Левченко І.І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ

15. Міщенко А.С.,
Студентка групи ГО32 Одеський коледж економіки права та готельно-ресторанного бізнесу
Науковий керівник: Солянікова О.П.
ВПЛИВ ТРАНСПОРТУ НА ДОВКІЛЛЯ

16. Гриценко Вікторія,
Студентка 22 групи 2 курсу Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
Науковий керівник: Левченко І.І.
ГІС ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНО-МІЦІ

17. Терентьєва Ганна, Пасєчна Аполлінарія,
студентки 22 групи 2 курсу Одеський фінансово-економічний коледж
Науковий керівник: Левченко І.І
ВИКОРИСТАННЯ ГІС ДЛЯ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГО ГОС-ПОДАРСТВА

18. Ткаченко Віктор,
Студент 22 групи 2-го курсу Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ
Науковий керівник: Румянцева С.Г.

ЦИФРОВІ ТРЕНДИ. ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Учасників конференції привітали директор коледжу Гура О.Л., голова орг-комітету конференції Бахчеван Е.В.
В доповідях висвітлювались дослідження в області математичних, фізич-них, географічних наук, цифрових, інформаційно-комунікативних техноло-гій. Мета конференції – сприяння інтеграції та обміну ідеями між виклада-чами і студентами різних ЗФПВО, стимулювання зацікавленості молоді в освітній, науковій творчості в галузі фундаментальних наук. Розвиток у студентів самостійності, цілеспрямованості, бажання пізнати нове, вміння виступати перед аудиторією, розкриття потенційних можливостей кожного студента.

<strong>conf08122020</strong>


<strong>conf08122020</strong>